UA
Управління Держпраці у Чернігівській області
"Кожен має право на належнi, безпечнi та здоровi умови працi"
Конституцiя Украïни, ст.43
menu.authorize

новости

Роз’яснення Держпраці щодо дистанційної роботи та гнучкого графіку під час карантину

30 березня 2020 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» (далі – Закон № 540), яким регламентовано гнучкі форми організації праці та дистанційну роботу. 30 березня 2020 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» (далі – Закон № 540), яким регламентовано гнучкі форми організації праці та дистанційну роботу.

Такі форми створюють додаткові можливості для зайнятості, сприяють оптимізації процесу праці та належному поєднанню працівниками сімейних та трудових обов’язків.

 

У період карантину та застосування жорстких обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) (обмеження руху громадського транспорту, міжміського сполучення, пересування містом та комунікацій тощо), коли працівники не можуть дістатися місця роботи, а роботодавці забезпечити належний рівень їх захисту, запровадження таких режимів є особливо актуальним. Неявка працівників на роботу у період карантину, встановлення якого не залежить від сторін трудового договору, спричинена проведенням обмежувальних заходів, не може ставати підставою для притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, зокрема, звільнення.

 

Впровадження дистанційного режиму роботи є запобіжником для масового звільнення працівників, сприяє належній та більш ефективній організації роботи, збереженню кадрового потенціалу підприємства та налагоджених технологічних і виробничих процесів.

 

Дистанційна робота

Дистанційна (надомна) робота – це форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця.

 

Стаття 24 КЗпП містить вимогу щодо письмової форми укладення договору про дистанційну (надомну) роботу. Виключенням з цього правила є запровадження такого режиму роботи у період загрози поширенню епідемії, пандемії та (або) на час загрози військового, техногенного, природного чи іншого характеру, коли умову про таку роботу достатньо зазначити у наказі (розпорядженні) керівника.

 

Законодавство дає право працівнику самостійно обирати місце для виконання роботи та не містить особливих вимог до нього. В той же час, при запровадженні дистанційної роботи мають бути обумовлені умови, що визначають взаємні обов’язки сторін. Сторони трудового договору мають самостійно домовитися про систему оплати праці (почасову чи відрядну), строки виконання робіт, способи контролю за її виконанням, питання охорони праці, відповідальності сторін тощо. Статтею 125 КЗпП передбачено, що працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, установи, організації, мають право на одержання компенсації за їх зношування (амортизацію). Розмір і порядок виплати цієї компенсації визначаються роботодавцем за погодженням із працівником. Також можна домовитись про компенсацію витрат за використання електроенергії та води, зв’язку та обслуговування обладнання тощо.

 

При дистанційній роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, правила внутрішнього трудового розпорядку на них не поширюються і оплата праці здійснюється за фактично виконану роботу. Але роботодавцю необхідно забезпечити облік виконаної роботи з використанням будь-яких методів обліку, щодо яких сторони дійшли згоди.

 

При проведенні оплати за виконану роботу мають бути дотримані норми статті 115 КЗпП щодо виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Тривалість робочого часу «дистанційників» не може перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51 КЗпП (40 або менше годин на тиждень).

 

Окремі умови застосування дистанційного режиму роботи можуть бути узагальнені у колективному договорі. Наприклад, у колективному договорі можна передбачити переважне право окремих категорій працівників на встановлення такого режиму роботи (неповнолітні, працівники з сімейними обов’язками, похилого віку, особи з інвалідністю тощо).

 

Таким чином, на «дистанційників» в повній мірі поширюється законодавство про працю з урахуванням специфіки та особливостей застосування дистанційного режиму роботи, які обумовлюються у трудовому договорі.  Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

 

Гнучкий режим робочого часу

Гнучкий режим робочого часу (далі – ГРРЧ) – це форма організації праці, якою допускається встановлення режиму роботи, що є відмінним від визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи на певний обліковий період (два тижні, місяць тощо) норми тривалості робочого часу. Тобто, окремий працівник (група працівників) може працювати за індивідуальним графіком роботи, який відрізняється від загального графіка роботи підприємства, установи, організації.

 

Про такий графік роботи можна домовитись, як при прийнятті на роботу, так і згодом, на визначений строк або безстроково, в усній або письмовій формі. Порядок та умови ГРРЧ доцільно визначити у правилах внутрішнього трудового розпорядку.

 

ГРРЧ може застосовуватися в різних варіантах щодо початку та закінчення робочого дня, його тривалості, перерви на харчування та відпочинок, залежно від специфіки роботи, можливостей та/або бажання працівника, інших обставин (нерівномірного завантаження працівників роботою, коли основний обсяг робіт припадає на початок чи кінець робочого дня або виходить за його межі; сімейних обставин працівника; значної віддаленості місця роботи від місця проживання, навчального закладу дитини, лікувальної установи тощо).

 

Такий режим роботи є альтернативою ненормованому робочому часу, якщо виробничі процеси дозволяють надання працівникам вільного від роботи часу для відпочинку чи вирішення особистих питань з відсутністю їх у цей час на робочому місці. Працівник частину робочого часу перебуває на території підприємства (установи, організації) з підляганням правилам внутрішнього трудового розпорядку, а іншу – визначає на свій розсуд. За таких умов передбачено лише обов’язок працювати упродовж встановленої кількості робочих годин, наприклад, 8 годин на день, чи в цілому 40 годин на тиждень. Роботодавець, в свою чергу, має забезпечити достовірний облік робочого часу.

 

Робочий час при ГРРЧ складається з трьох частин:

1) фіксований час, протягом якого працівник обов’язково повинен бути присутнім на робочому місці та виконувати свої посадові обов’язки;

2) змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд визначає періоди роботи в межах встановленої норми тривалості робочого часу;

3) час перерви для відпочинку і харчування.

 

Тобто, протягом певного проміжку часу працівник має бути на робочому місці, наприклад з 8 до 11 та з 15 до 20 (якщо потрібно дотриматися денної тривалості робочого дня). Відсутність працівника на його робочому місці у фіксований час без поважних причин має вважатися порушенням трудової дисципліни. Період з 11 до 15 працівник використовує на власний розсуд (це його змінний час). В якості змінного часу можна використати час перед початком або після закінчення зміни. Тривалість перерви для відпочинку та харчування має бути забезпечена відповідно до статті 66 КЗпП.

 

Тривалість роботи в окремі дні може бути як меншою, так і більшою у порівнянні з тривалістю робочого дня, встановленою правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

 

До внесених змін право сторін трудового договору щодо поділу робочого дня на частини було обмежене. Такий поділ дозволявся лише на роботах з особливими умовами та характером праці в порядку і випадках, передбачених законодавством. На сьогодні це питання вирішуватиметься на розсуд сторін, працівник і роботодавець мають право в межах встановленої норми тривалості робочого часу самостійно визначати періоди роботи на умовах ГРРЧ.

 

При багатозмінній організації роботи, а також у разі безперервного виробництва та у інших випадках, які передбачають обов’язкову присутність працівника в чітко визначені правилами внутрішнього трудового розпорядку години роботи (промисловість, торгівля, побутове обслуговування, надання послуг, транспорт тощо), доцільність застосування ГРРЧ визначається роботодавцем.

 

При цьому закон передбачає, що у разі виробничо-технічної необхідності та/або для виконання невідкладних чи непередбачуваних завдань власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган може тимчасово (на термін до одного місяця протягом календарного року) застосовувати до працівників, яким визначено гнучкий режим робочого часу, загальновстановлений на підприємстві, в установі, організації графік роботи. При цьому норми частини третьої статті 32 цього Кодексу не застосовуються. Тобто роботодавець може в окремих випадках перевести працівників з гнучким графіком роботи на звичайний режим роботи, при цьому не потрібно повідомляти їх про це за два місяці.

 

У разі відрядження на працівника поширюється режим робочого часу того підприємства (установи, організації), до якого (якої) його відряджено.

 

Застосування гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін в нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників.

                                                                                               За матеріалами Державної служби України

                                                                                                з питань праці

Роз’яснення щодо права на пенсію за віком на пільгових умовах лікаря-рентгенолога

Згідно з розділом ХІХ «Охорона здоров’я» Списку № 1, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2016 № 461, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають лікарі-рентгенологи, а також лікарі, зайняті повний робочий день у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок), у разі підтвердження відповідного права за результатами атестації робочих місць за умовами праці. Згідно з розділом ХІХ «Охорона здоров’я» Списку № 1, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2016 № 461, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають лікарі-рентгенологи, а також лікарі, зайняті повний робочий день у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок), у разі підтвердження відповідного права за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Тобто, лікарі-рентгенологи користуються правом на відповідну пільгову пенсію незалежно від того, в якому структурному підрозділі здійснюють рентгенологічні дослідження або лікувально-діагностичні втручання під контролем рентгеноскопії.

 

Основною умовою для зарахування певних періодів роботи відповідних працівників до стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, є зайнятість їх на таких роботах та в умовах, передбачених Списком, повний робочий день, що має бути підтверджено результатами атестації робочих місць за умовами праці, яка проводиться згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442.

 

Згідно з пунктом 10 Порядку застосування Списків № 1 та № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 № 383, для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці слід подати трудову книжку із оформленими належним чином записами про обійману посаду і період виконуваної роботи, виписку із наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці та в разі відсутності в трудовій книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, – уточнюючу довідку, передбачену пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637.

 

В уточнюючій довідці має бути зазначено: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професію або посаду; характер виконуваної роботи; підрозділ, пункт, найменування Списків або їхні номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано таку довідку.

 

Отже, періоди роботи, що підлягають зарахуванню до пільгового стажу, визначає підприємство або його правонаступник із урахуванням усіх вимог законодавства щодо визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах.

Надання консультативної допомоги громадянам здійснюється в он-лайн режимі

З метою безперервної роботи Управління Держпраці у Чернігівській області в частині здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань, що належать до його компетенції, на період дії карантину посадові особи Управління консультуватимуть громадян ДИСТАНЦІЙНО. З метою безперервної роботи Управління Держпраці у Чернігівській області в частині здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань, що належать до його компетенції, на період дії карантину посадові особи Управління консультуватимуть громадян ДИСТАНЦІЙНО.

З метою безперервної роботи Управління Держпраці у Чернігівській області в частині здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань, що належать до його компетенції, на період дії карантину посадові особи Управління консультуватимуть громадян з питань застосування законодавства про працю, охорону та гігієну праці, надання адміністративних послуг дистанційно – за допомогою телефонного зв’язку, сторінок у соціальних мережах, електронної пошти, комунікаційних засобів, зокрема, «Scype», «Viber» тощо.

 

Отримати методичну допомогу, консультації або роз’яснення можна за телефонами:

 

приймальня: (0462) 677-509;

сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації: (0462) 604-117, Криволапова Лариса Миколаївна;

 

сектор розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму: (0462) 932-805, Соколенко Юрій Володимирович;

 

відділ нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки (0462): 677-782, Ковальчук Валерій Григорович;

 

відділ нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку: (0462) 675-382, Сухоруков Олександр Вікторович;

 

відділ нагляду в машинобудуванні та енергетиці: (0462) 603-800, Карпинський Геннадій Васильович;

 

відділ нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері: (0462) 675-382, Марченко Сергій Васильович;

 

відділ з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів: (0462) 675-548, Луцишина Вікторія Михайлівна;

 

відділ з питань гігієни праці: (0462) 675-382, Краснопольська Галина Василівна;

 

відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг: (0462) 677-126, Товстоліс Світлана Володимирівна.

 

Адреса електронної пошти Управління: 25cn@dsp.gov.ua

Увага!

Змінено форму заяви про введення в обіг засобів індивідуального захисту, включених до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224. Змінено форму заяви про введення в обіг засобів індивідуального захисту, включених до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224.

Відтепер її подають не лише імпортери, а й вітчизняні виробники.

Заява про введення в обіг засобів індивідуального захисту, включених до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224 подається до Управління дистанційно, у сканованому вигляді або фотографії(формати .PDF, .JPG або .JPEG) на e-mail:  25cn@dsp.gov.ua або rnchernigiv@ukr.net

Зв’язатися з посадовими особами Управління можна зателефонами(0462) 677-509 та (0462) 677-126.

Також заяви можна надсилати поштою на адресу:

14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, буд. 39, каб. 802.

Завершено розслідування нещасного випадку в ДП «Новгород-Сіверський лісгосп»

Завершено спеціальне розслідування нещасного випадку, що спричинив тяжкі наслідки, який стався 30.01.2020 з верстатником деревообробних верстатів ДП «Новгород-Сіверський лісгосп». Завершено спеціальне розслідування нещасного випадку, що спричинив тяжкі наслідки, який стався 30.01.2020 з верстатником деревообробних верстатів ДП «Новгород-Сіверський лісгосп».

Комісією встановлено, що верстатник деревообробних верстатів після вимкнення верстата ТТ-5/500/320, не дочекавшись повної зупинки ріжучих пилок, зняв захисне огородження та збирався провести очищення від тирси та трісок в середині верстата. Доторкнувшись лівою рукою до однієї з пилок, яка продовжувала обертатись, працівник отримав травму лівої руки. Потерпілого автомобілем швидкої медичної допомоги було доправлено до Новгород-Сіверської центральної районної лікарні, де проведено операцію з ампутації лівої кисті.

 

За результатами розслідування спеціальною комісією встановлено дійсні обставини та причини настання нещасного випадку, визначено осіб які допустили порушення вимог законодавства з охорони праці, розроблено заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам в майбутньому. Нещасний випадок визнаний пов’язаним з виробництвом.

 

Основною причиною настання нещасного випадку комісія визначила конструктивні недоліки, а саме: деревообробний верстат ТТ-5/500/320 LV не був обладнаний гальмовим пристроєм, який би забезпечував зупинку верстата протягом 2 – 6 секунд з моменту вимкнення двигуна або захисним огородженням, час знімання якого на 6 секунд перевищував би час гальмування робочого органу.

 

Відповідно до ДСТУ 12.2.026.0-93 «Обладнання деревообробне. Загальні вимоги безпеки до конструкції» верстати з рухомими органами, які захищені відкидними та легкознімними захисними пристроями, повинні бути обладнані надійно діючими гальмівними системами, які забезпечують зупинку цих органів не більше ніж через 6 секунд з моменту вимкнення їх двигунів при знятті огородження чи натискання кнопки «Стоп». Гальмові пристрої повинні бути зблоковані з пусковим пристроєм так, щоб було виключено гальмування при не вимкнених двигунах. Якщо технічно достигнути гальмування якого-небудь органу протягом 6 секунд неможливо, необхідно передбачати таке огородження, час зняття якого перевищував на 6 секунд час гальмування робочого органу.

 

Згідно з Правилами охорони праці в деревообробній промисловості (НПАОП 20.0-1.02-05):

- кожний верстат для виготовлення меблів повинен бути обладнаний надійним гальмовим пристроєм, який забезпечує зупинку верстата протягом 2 – 6 секунд з моменту виключення двигуна. Гальмо повинне бути зблоковане з пусковим пристроєм так, щоб запобігати гальмуванню під час роботи двигуна;

- стрічковопиляльні верстати мають бути оснащені надійними огородженнями, блокувальними і гальмівними пристроями та механічними або електромеханічними уловлювачами полотна стрічкових пилок. Уловлювачі стрічкових пилок мають бути зблоковані з гальмівним пристроєм нижнього шківа верстата;

- гальмо багатопилкового верстата повинне забезпечувати гальмування і зупинку пилок протягом 6 секунд з моменту виключення електродвигуна.

 

Враховуючи вищевикладене, Управління Держпраці у Чернігівській області закликає суб’єктів господарювання, які експлуатують деревообробне обладнання, проводити моніторинг технічного стану верстатів щодо наявності та справності на них гальмівних пристроїв і захисних огороджень ріжучих органів. За результатами моніторингу привести їх у відповідність до діючих Правил охорони праці в деревообробній промисловості (НПАОП 20.0-1.02-05).

Також Управління нагадує керівникам та працівникам підприємств про необхідність неухильного дотримання правил охорони праці та оцінювання ступеню ризиків з метою збереження життя та здоров’я під час виробничої діяльності.

ПРО ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ОБІГ ОКРЕМИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ВИЗНАЧЕНИХ ПОСТАНОВОЮ КМУ № 224

Урядом активізовано роботу щодо введення превентивних, попереджувальних і профілактичних заходів, з метою уникнення можливості проникнення і розповсюдження коронавірусу інфекції СОVID-19 в країні. Урядом активізовано роботу щодо введення превентивних, попереджувальних і профілактичних заходів, з метою уникнення можливості проникнення і розповсюдження коронавірусу інфекції СОVID-19 в країні.

Відповідно до Переліку видів продукції, щодо яких органи ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2016 №1069, Держпраці визначено органом державного ринкового нагляду щодо засобів індивідуального захисту.

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 226 затверджено Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, у зв’язку з чим Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761 (далі - Технічний регламент), доповнено пунктом Iі , який регламентує, що на час дії пунктів 4 і 5 розділу І Закону України від 17 березня 2020 р. № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)» дія Технічного регламенту не поширюється на засоби індивідуального захисту, включені до переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (СОVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224.

 

Для введення в обіг засобів індивідуального захисту, включених до зазначеного переліку, заявник подає до Держпраці заяву із зазначенням: мети ввезення, інформації щодо виробника, назви виробів, код згідно з УКТЗЕД номера партії або серійного номера, обсягу партії,

 

дані щодо призначення виробу та способу дії.

 

Заява подається дистанційно на електронну адресу (або у інший спосіб) до територіального органу Держпраці за місцем державної реєстрації заявника.

 

За результатами опрацювання поданих документів, Держпраці видає заявнику повідомлення про введення в обіг окремих засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров’я.

 

Розгляд документів та видача повідомлення здійснюються на безоплатній основі.

 

З метою оперативного надання повідомлення рекомендуємо використовувати шаблон заяви  (додається).

Як організувати роботу працівників під час карантину, не порушуючи трудове законодавство

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року Кабінетом Міністрів України з 12 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року на усій території України установлений карантин. Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року Кабінетом Міністрів України з 12 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року на усій території України установлений карантин.

З метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції, збереження життя, здоров’я та забезпечення безпеки працівників та оточуючих людей, у випадку виявлення у працівника первинних ознак захворювання, роботодавцям рекомендується негайно забезпечити направлення такого працівника до медичного закладу для встановлення відповідного діагнозу.

 

З метою реалізації заходів, передбачених законодавством у разі встановлення карантину, роботодавці зобов’язані вжити всіх можливих заходів, зокрема:

- надання працівникам щорічних основних та додаткових відпусток, інших оплачуваних відпусток, передбачених законодавством;

- надання відпусток без збереження заробітної плати за заявою працівників;

- встановлення працівникам неповного або скороченого робочого часу;

- запровадження роботи змінами;

- тимчасове запровадження дистанційної або надомної роботи;

- введення простою;

- продовження роботи за умови застосування засобів індивідуального та колективного захисту.

 

Надання працівникам щорічних основних та додаткових відпусток, інших оплачуваних відпусток, передбачених законодавством

Запровадження карантину не визначено законодавством як підставу для перенесення щорічної відпустки. В той же час, чинне законодавство не забороняє надання працівнику щорічної відпустки за угодою сторін під час карантину на весь час або частково.

 

Відповідно до статті 80 КЗпП України щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, установи, організації, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році. У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом.

 

Таким чином, у разі наявності у працівника невикористаних днів щорічної відпустки, за його бажанням (на підставі особистої заяви) та за згодою роботодавця може бути надана щорічна основна або додаткова відпустка, а також інші оплачувані відпустки, передбачені законодавством (відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, додаткова відпустка окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності тощо).

 

Надання відпусток без збереження заробітної плати за заявою працівників

Відповідно до статті 84 КЗпП України за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

 

У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений частиною другою цієї статті.

 

Зазначені відпустки надаються працівникам виключно на підставі їх особистої заяви. Надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати за виключною ініціативою роботодавця законодавством про працю не передбачено. Якщо працівник відмовляється написати заяву про надання йому відпустки без збереження заробітної плати, роботодавець не має права примушувати його до цього.

 

Встановлення працівникам неповного або скороченого робочого часу

Статтею 56 КЗпП України передбачено, що за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

 

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

 

Відповідно до статті 51 КЗпП України за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, може встановлюватись скорочена тривалість робочого часу.

 

Запровадження неповного робочого часу відповідно до статті 32 КЗпП України є зміною істотних умов праці, відповідно його запровадження потребує завчасного попередження працівників не менше ніж за два місяці. Якщо ж неповний робочий час встановлюється за бажанням працівника, то попередження працівника за два місяці не вимагається, і неповний робочий час може бути запроваджений з будь-якого моменту.

 

У разі написання працівником заяви про встановлення йому неповного робочого часу, він має зазначити наступне:

- вид неповного робочого часу (неповний робочий день чи неповний робочий тиждень);

- режим роботи під час неповного робочого часу (час початку та закінчення роботи);

- період, на який встановлюється неповний робочий час тощо.

 

Запровадження роботи змінами

Також за бажанням працівників та за можливості виробничих процесів і згодою роботодавця може бути запроваджена робота змінами, яка відрізняється від звичайного режиму роботи. Як і у попередньому випадку, оплата проводиться за фактично виконану роботу (відпрацьований час).

Запровадження дистанційної або надомної роботи

Працювати дистанційно або вдома мають можливість обмежені категорії працівників. Як правило, це категорії спеціалістів і фахівців, робота яких полягає у створенні документів, текстів, звітів, програм за допомогою персональної техніки, окремі категорії робітничих професій по виготовленню продукції, що не вимагає спеціальних умов та обладнання. Питання дистанційної або надомної праці чинним законодавством практично не урегульовано, але Положенням про умови праці надомників, затвердженим постановою Держкомпраці від 29.09.1981 № 275/17-99, передбачено, що надомниками вважаються особи, які уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома особисто з матеріалів і з використанням знарядь та засобів праці, виділених роботодавцем або придбаних за рахунок його коштів, а також із власних матеріалів та з використанням особистих механізмів й інструментів із дозволу керівництва.

 

Тобто, робоче місце працівника на час карантину визначається не у виробничому, службовому або адміністративному приміщенні роботодавця, а за місцем проживання працівника (іншому місці за вибором працівника) на підставі його особистої заяви. При такому режимі роботи працівник зобов’язаний упродовж всієї тривалості робочого часу виконувати роботу, доручену роботодавцем, та перебувати під контролем роботодавця за допомогою сучасної техніки (телефон, інтернет, інші засоби зв’язку).

 

Введення простою

У разі, якщо неможлива реалізація вище запропонованих рішень, роботодавець може запровадити простій. Простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

 

Запровадження простою не вимагає згоди працівника. Це питання вирішується роботодавцем за погодженням (за наявності) з первинною профспілковою організацією або представником трудового колективу.

 

Застосування засобів індивідуального та колективного захисту

Якщо ж всі перераховані варіанти вирішення проблеми організації роботи під час карантину не підходять, залишається варіант продовження роботи із забезпеченням засобів індивідуального та колективного захисту. У такому випадку роботодавець має безоплатно забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними, антисептичними та дезінфікуючими засобами, проінформувати працівників про профілактичні заходи, розміщенні на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України (https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov), організувати максимально безпечну доставку працівників до місця роботи та у зворотньому напрямку тощо.

 

Нез’явлення працівника на роботу або запізнення є порушенням трудової дисципліни. Але, чи може бути працівник притягнутий до дисциплінарної відповідальності у разі неможливості прибути на роботу вчасно через запровадження заходів, пов’язаних із карантином? Звісно, що ні.

Однією із умов притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності є наявність особистої вини працівника у порушенні трудової дисципліни та відсутність поважних причин. Якщо ж порушення трудової дисципліни є наслідком поважних причин у вигляді заходів, пов’язаних із запровадженням карантину, роботодавець не має підстав для застосування до працівника заходів дисциплінарного впливу.

На період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я, а також й на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, застрахованим особам надається допомога по тимчасовій непрацездатності.

 

За вказаним страховим випадком вищезгаданим особам допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення, припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

 

За матеріалами Державної служби України з питань праці

Увага! НАЗК інформує про останні зміни до правил подання декларацій

19 березня оприлюднено Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції”» № 524-ІХ. Документ набрав чинності 20 березня. 19 березня оприлюднено Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції”» № 524-ІХ. Документ набрав чинності 20 березня.

Закон змінює правила подання щорічних декларацій за 2019 рік, звужує коло суб’єктів декларування та перелік об’єктів декларування. Так, щорічну декларацію за 2019 рік не потрібно подавати працівникам патронатних служб (перелік посад визначено у ст. 92 Закону «Про державну службу»), крім радників, помічників, уповноважених, прес-секретаря Президента України та помічників суддів.

 

У трьох типах декларацій за 2019 рік, це – щорічна, після звільнення, кандидата на посаду – більше не потрібно зазначати:

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї;

- належність до національних публічних діячів;

- зареєстроване місце проживання членів сім’ї суб’єктів декларування;

- об’єкти декларування, які перебували у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї протягом не менше половини днів звітного періоду;

- членів сім’ї суб’єкта декларування, які спільно з ним проживали сукупно протягом не менше 183 днів протягом року;

- трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї;

- криптовалюти;

- банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів сім’ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно (розділ 12.1 декларації).

 

НАЗК з 20 березня забезпечує можливість обрати позначку «Не застосовується» у розділах 2.1 та 2.2 форми декларації, які стосуються відомостей про належність до публічних діячів суб’єкта декларування та зареєстрованого місця проживання членів сім’ї декларанта.

 

У розділі 12.1 декларації слід обрати позначку «Відсутня інформація для декларування в цьому розділі».

 

В інших вищенаведених випадках відомості не зазначаються.

Нагадаємо, подання щорічних декларацій за 2019 рік продовжено до 1 червня.

Кампанію декларування-2020 продовжено до 1 червня

17 березня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». 17 березня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Серед іншого, внесено зміни до Закону України «Про запобігання корупції», згідно з якими у 2020 році продовжено до 1 червня термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення.

 

Крім того, суб’єкти декларування, які у період до 1 червня 2020 року не мали можливості подати декларацію перед звільненням або повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку із встановленням на території їх проживання карантинно-обмежувальних заходів, звільняються від відповідальності за несвоєчасне подання такої декларації чи повідомлення у зазначений період.

Увага! Обмеження під час карантинного режиму!

На виконання доручення Президента України та рішення Державної комісії з питань ТЕБ і НС Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. На виконання доручення Президента України та рішення Державної комісії з питань ТЕБ і НС Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

 

Документом, зокрема, заборонено з 18 березня по 3 квітня:

- на усій території нашої держави регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні;

- перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

 

Крім того, з 17 березня по 3 квітня заборонено перевезення пасажирів метрополітеном в Києві, Харкові та Дніпрі.

 

З 18 березня 2020 до прийняття окремого рішення заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та дальньому).

 

При цьому АТ «Укрзалізниця» дозволено здійснювати окремі пасажирські рейси у внутрішньому залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Мінінфраструктури та МОЗ, або ж міжнародному залізничному сполученні за погодженням Мінінфраструктури, МЗС та Держприкордонслужбою.

 

Також з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб. Дозволено лише заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

З 17 березня заклади громадського харчування (ресторани, кафе), торговельно-розважальні центри, інші заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури повинні тимчасово припинити свою роботу. Дозволено надавати послуги з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлення за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.

 

Дозволяється торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Також можна здійснювати банківську та страхову діяльність.

 

Контроль за виконанням даної постанови Уряду покладено на МВС та Національну поліцію. Органам влади, підприємствам та організаціям рекомендовано забезпечити організацію позмінної роботи працівників, а за технічної можливості – також роботи в режимі онлайн.

Увага! Важлива інформація!

У зв’язку із запровадженням на всій території України карантину, а також з метою недопущення масового розповсюдження коронавірусу COVID-19 Управління Держпраці у Чернігівській області тимчасово припиняє здійснення особистих прийомів громадян. У зв’язку із запровадженням на всій території України карантину, а також з метою недопущення масового розповсюдження коронавірусу COVID-19 Управління Держпраці у Чернігівській області тимчасово припиняє здійснення особистих прийомів громадян.

З 16 березня і до офіційного закінчення карантинного режиму надання будь-яких консультацій громадянам посадові особи Управління здійснюватимуть виключно у телефонному режимі.

 

Телефон/факс приймальні: (0462) 677-509.

 

Листи, заяви, скарги, пропозиції, запити на публічну інформацію, інші документи просимо надсилати до Управління засобами поштового або електронного зв’язку.

 

Поштова адреса: 14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, буд. 39, каб. 802.

E-mail: 25cn@dsp.gov.ua

 

Одночасно на період карантину Управління призупиняє всі інформаційні та контрольні заходи.

 

Оперативна інформація стосовно подальшого режиму роботи Управління Держпраці у Чернігівській області публікуватиметься на офіційному веб-сайті: http://cn.dsp.gov.ua та сторінці Управління у соціальній мережі Facebook.

Про зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду

З 26 березня 2020 року набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду» З 26 березня 2020 року набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду»

 

Управління Держпраці у Чернігівській області повідомляє суб’єктів господарювання, що 26 березня 2020 року вступає в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду» (далі – Закон).

Законом вносяться такі зміни до наступних законодавчих актів:

До Господарського кодексу України.

Зміни вносять до ст. 250 ГКУ та передбачається, що строки застосування адміністративно-господарських санкцій (протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через один рік з дня порушення суб’єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності) не застосовуватимуться до санкцій, передбачених законами України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” та “Про загальну безпечність нехарчової продукції”.

До ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Змінами визначається, що дія цього Закону не поширюватиметься на відносини, що виникають під час здійснення заходів державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції.

До ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції». 

З-під дії ринкового нагляду виводяться: ядерні установки, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання; об’єкти будівництва, визначені Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»; дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння та вироби з нього (ювелірні й побутові).

Строк проведення перевірки характеристик продукції збільшено з двох робочих днів до чотирьох робочих днів, у виробника такої продукції –  з трьох робочих днів збільшено до п’яти робочих днів. У разі проведення перевірки за місцезнаходженням органу ринкового нагляду перебіг строку проведення перевірки починається з дня одержання органом ринкового нагляду від суб’єкта господарювання документів (їх копій) на продукцію.

Закон доповнено новою статтею 231, в якій визначено порядок оформлення органом ринкового нагляду розпорядчих документів для проведення планової/позапланової перевірки, в тому числі оформлення акту за результатами проведеної перевірки.

  Відповідно до Закону про ринковий нагляд органи ринкового нагляду здійснюють планові перевірки характеристик продукції, яка розміщена на ринку, у розповсюджувачів та за ланцюгом постачання продукції, характеристики якої не відповідають вимогам, визначають особу що ввела в обіг таку продукцію (виробника або особу уповноважену виробником або імпортера).

  У зв’язку з цим, суб’єкти господарювання зобов’язані надавати на запит органів ринкового нагляду документацію, що дає змогу ідентифікувати суб’єкта господарювання, який поставив їм відповідну продукцію.

  У разі якщо виробник продукції не може бути ідентифікований органом ринкового нагляду, для цілей Закону про ринковий нагляд особою, що ввела таку продукцію в обіг, вважається кожен суб'єкт господарювання в ланцюгу постачання відповідної продукції, який протягом узгодженого з органом ринкового нагляду строку (терміну) не надав документацію, що дає змогу встановити найменування та місцезнаходження виробника або особи, яка поставила суб'єкту господарювання цю продукцію.

 Прийнятий Закон передбачає, що розповсюджувачі, які надали документацію, що дає змогу ідентифікувати суб’єкта господарювання, який поставив їм продукцію, за реалізацію продукції що не відповідає вимогам до відповідальності не притягуються, а у разі якщо суб’єкт господарювання не зможе надати таку документацію, то на нього накладається штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 тисяча гривень.

  У разі створення суб’єктом господарювання перешкод органу ринкового нагляду шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції, до суб’єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу – десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 тисяч гривень.

Більш детально про розмір та підстави для застосування адміністративно-господарських санкцій у вигляді штрафу:

 

До особи, яка ввела в обіг продукцію

До розповсюджувача

введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик

102 000 грн.

 

повторне (від одного року до трьох років)

340 000 грн.

 

введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленим вимогам

51 000 грн.

 

повторне (від одного року до трьох років)

102 000 грн.

 

недодержання умов зберігання продукції,

(продукція стала небезпечною та/або такою, що не відповідає встановленим вимогам)

 

34 000 грн.

повторне протягом трьох років

 

68 000 грн.

невиконання або неповного виконання вимог рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, щодо

продукції, яка становить серйозний ризик

170 000 грн.

119 000 грн.

продукції, яка не відповідає встановленим вимогам

102 000 грн.

68 000 грн.

усунення формальної невідповідності

51 000 грн.

34 000 грн.

продукції, яка відповідає встановленим вимогам, але становить ризик або небезпеку

34 000 грн

недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд

170 000 грн.

 

 З метою дотримання вимог законодавства у сфері державного ринкового нагляду Управління Держпраці у Чернігівській області наголошує про необхідність для суб’єктів господарювання вимагати у постачальників весь пакет документів на продукцію (договори, товарно-супровідну документацію, декларації про відповідність технічним регламентам) та забезпечити реалізацію лише продукції промаркованої знаком відповідності технічним регламентам. Це сприятиме розвитку підприємницької діяльності, створенню сприятливих умов для ведення доброчесного бізнесу в Україні та забезпеченню прозорості українського ринку, а також посилення захисту споживачів та інших суспільних інтересів у разі виявлення на ринку нехарчової продукції, що є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам.

 


 

Безоплатна консультанційна підтримка з питань здійснення державного нагляду

Надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду Надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду

Управління Держпраці у Чернігівській області повідомляє суб’єктів господарювання, що 26 березня 2020 року набуває чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду» від 12.02.2020 № 75.

Зазначеним Порядком встановлюються основні вимоги щодо організації і надання органами державного ринкового нагляду консультацій суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду.

 

Реалізація положень постанови призведе до підвищення рівня правової обізнаності та поінформованості суб’єктів господарювання щодо вимог органів державного ринкового нагляду під час здійснення заходів державного ринкового нагляду, що сприятиме:

 

• зменшенню порушень з боку суб’єктів господарювання під час реалізації нехарчової продукції;

 

• розвитку співпраці між органами державного ринкового нагляду та суб’єктами господарювання;

 

• введення в обіг на споживчий ринок України безпечної нехарчової продукції.

З текстом зазначеного Порядку можна ознайомитись за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75-2020-%D0%BF

Урядом прийнято зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки

З 12 березня 2020 року набрали чинності зміни, що вносяться до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 207. З 12 березня 2020 року набрали чинності зміни, що вносяться до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 207.

Зазначеною постановою передбачається:

- скорочення переліку видів робіт підвищеної небезпеки, що потребують наявності дозволу з 18 до 6 позицій (додаток 2 до Порядку) та переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, експлуатація (застосування) яких вимагає наявності дозволу 11 до 4 позицій (додаток 3 до Порядку);

- розширення переліку видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (далі – декларація) з 19 до 27 позицій (додаток 6 до Порядку) та переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації з 4 до 13 позицій (додаток 7 до Порядку).

Крім цього, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі – дозвіл) видається територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця. Строк дії дозволу продовжується територіальним органом Держпраці.

Дозволи, видані до набрання чинності зазначеною постановою, є дійсними до закінчення строку їх дії.

Передбачається також внесення змін до декларацій у разі виявлених помилок та зміни відомостей.

В ефірі «UA: Українське радіо. Чернігівська хвиля» – про коронавірус і його профілактику

Начальник відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Чернігівській області Галина Краснопольська і головний державний інспектор відділу Марина Шкурá разом із заступником чернігівського міського голови Олександром Ломако взяли участь у програмі «Прайм-Вечір. Акценти» в ефірі «UA: Українське радіо. Чернігівська хвиля». Начальник відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Чернігівській області Галина Краснопольська і головний державний інспектор відділу Марина Шкурá разом із заступником чернігівського міського голови Олександром Ломако взяли участь у програмі «Прайм-Вечір. Акценти» в ефірі «UA: Українське радіо. Чернігівська хвиля».

Посадовці розповіли про особливості коронавірусу 2019-nCoV, шляхи передачі захворювання та групи ризику, про те, як убезпечити себе від інфікування та про порядок дій при підозрі на ураження вірусом. Надали роз’яснення стосовно правил, яких слід дотримуватися під час карантину.

Також фахівці Управління спростували низку «народних» міфів стосовно профілактики цього захворювання, відповіли на запитання слухачів, що надходили на телефонну лінію студії упродовж ефіру.

 

Запис програми «Прайм-Вечір. Акценти» можна подивитися на YouTube-каналі «UA: Українське радіо. Чернігівська хвиля» за посиланням.

Продовжуються превентивні відвідування об’єктів будівництва Чернігівщини

У рамках виконання доручення Прем’єр-міністра України про вжиття заходів щодо детінізації ринку праці у будівельній галузі посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області продовжують інформаційну кампанію на будівельних майданчиках. У рамках виконання доручення Прем’єр-міністра України про вжиття заходів щодо детінізації ринку праці у будівельній галузі посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області продовжують інформаційну кампанію на будівельних майданчиках.

Упродовж тижня інспектори праці Управління спільно з інспекторами праці об’єднаних територіальних громад, представниками центрів зайнятості відвідали будівельні об’єкти ШБУ-14 міста Чернігова, ТОВ «ЕСКС», ТОВ «Комфортлайтплюс», ПП «Авнгардбудсервіс», будмайданчик бізнес-центру «Blackwoodtower», ДП «Укрсівербуд» ЗАТ «ДСК» на будівельних площадках у м. Ніжині.

 

Проводилися засідання «круглих столів» з представниками роботодавців будівельної галузі – на базі Ніжинського міськрайонного центру зайнятості і Прилуцької міської ради.

 

Під час заходів посадовці інформували працівників і керівників підприємств про переваги офіційного оформлення трудових відносин для працюючої людини, про негативні наслідки незадекларованої праці як для працівників, так і для роботодавців. Нагадували роботодавцям про порядок оформлення працівника на роботу, необхідність інформування працівникам до початку роботи про їх права, обов’язки. Роз’яснювали також про визначену законодавством відповідальність та розміри штрафних санкцій за використання незадекларованої праці.

 

Окремо розглядалися питання профілактики виробничого травматизму під час виконання будівельних робіт, дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони та промислової безпеки. Обговорювалися виробничі ризики, запобігання шкідливим та небезпечним факторам на будівництві.

 

Крім того, фахівці Управління не оминали увагою і найактуальніше на сьогодні питання профілактики коронавірусу Сovid-19, розповідаючи під час спілкування з колективами підприємств про заходи зі зменшення ризику інфікування, про шляхи передачі вірусу, групи ризику, симптоми, притаманні захворюванню. Роз’яснювали порядок дій при підозрі на ураження коронавірусом, вручали тематичні матеріали, розроблені Міністерством охорони здоров’я України та Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

 

 

Завершено спеціальне розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком

Управлінням Держпраці у Чернігівській області завершено спеціальне розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, який стався 05.02.2020 з лісорубом ФОП Байдак Євген Миколайович на території ДП «Добрянський лісгосп». Управлінням Держпраці у Чернігівській області завершено спеціальне розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, який стався 05.02.2020 з лісорубом ФОП Байдак Євген Миколайович на території ДП «Добрянський лісгосп».

Комісією встановлено, що вальник лісу та помічник вальника під час виконання лісосічних робіт перед звалюванням чергового дерева не оцінили небезпеку щодо можливого падіння зламаних гілок і верхівок із звалюваного та стоячих поряд дерев. Також працівники не визначили напрямок безпечного звалювання дерева (осика), внаслідок чого під час падіння звалюваного дерева, воно зачепило дерево граба, одна гілка осики відломилася та, відпружинена стовбуром граба, вилетіла в протилежному напрямі від напрямку падіння дерева і влучила в помічника вальника, травмувавши його. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер у КНП «Чернігівська обласна лікарня».

 

За результатами розслідування спеціальна комісія встановила дійсні обставини та причини настання нещасного випадку. Були визначені особи, які допустили порушення вимог законодавства з охорони праці, розроблено заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам в майбутньому. Нещасний випадок визнаний пов’язаним з виробництвом.

 

Основною причиною настання нещасного випадку стало невиконання вимог інструкцій з охорони праці вальником та помічником вальника.

 

Управління Держпраці у Чернігівській області вкотре нагадує керівникам та працівникам підприємств про необхідність дотримання правил охорони праці та оцінювання ступеню ризиків під час виробничої діяльності, що забезпечить збереження життя та здоров’я працівників.

Увага! Небезпека падіння з вагонів!

Останнім часом під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт почастішали випадки травмування працівників під час виконання робіт на висоті, зокрема, внаслідок падіння з вагонів. Останнім часом під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт почастішали випадки травмування працівників під час виконання робіт на висоті, зокрема, внаслідок падіння з вагонів.

Так, 03.03.2020 підсобний працівник ТОВ «Астра» (м. Сновськ) під час навантаження залізничного вагона впав з вагону, отримавши багатоуламковий перелом лівої стегнової кістки.

 

05.03.2020 апаратник оброблення зерна ПрАТ «Млибор» (м. Чернігів), перебуваючи на даху залізничного вагона, відкривав кришку люка за допомогою лома, внаслідок чого впав з вагона, отримавши тяжкі травми (закрита черепно-мозкова травма; струс головного мозку; травма шийного відділу хребта).

Враховуючи вищевикладене, Управління Держпраці у Чернігівській області наголошує на неухильному дотриманні працівниками підприємств вимог Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15).

 

При проведенні вантажно-розвантажувальних робіт забороняється перебування працівників:

- у вагоні, які не причетні до процесу;

- під піднятим вантажем та їх переміщення разом з вантажем;

- між стінкою вагона, пакетами і навантажувачем, що робить маневрування;

- усередині вагона під час навантаження насипних вантажів.

 

Забороняється пересуватися по борту піввагона, сидіти, стояти на його бортах. Підійматися працівникам на піввагон, спускатися усередину піввагона необхідно за допомогою приставної драбини. Застосування вагонних скоб-трапів при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт забороняється.

 

Під час розвантаження вагона-зерновоза необхідно відкрити два завантажувальних люки, щоб уникнути утворення у вагоні вакууму.

 

Продукт, який завис у вагоні, необхідно видаляти за допомогою вібраторів (типу ИВ-19, 20, 98) або лопат з подовженою ручкою.

 

Доступ працівників усередину вагонів-зерновозів за наявності в них вантажу забороняється.

 

Під час навантаження і розвантаження вантажів на електрифікованих залізничних коліях роботи на дахах вагонів, на навантажених платформах, на цистернах необхідно виконувати після відключення контактної мережі.

 

Під час завантаження вагона через люки в даху переходити з допоміжної площадки на дах залізничного вагона і назад необхідно по справному відкидному містку з поруччям. У зимовий час відкидний місток повинен бути очищений від снігу і льоду.

 

Проводити роботи на даху вагона без наявності огороджуючого поруччя або кріплення монтажного пояса працівника до тросової підвіски забороняється.

 

Переходити з даху одного вагона на іншій забороняється. По даху вагона пересування має здійснюватися по трапу.

 

Відкривання дверей критих вагонів чи люків спеціалізованих вагонів проводять після їхньої повної зупинки та встановлення гальмівних башмаків і підготовки приймальних пристроїв. Двері вагонів відкривають за допомогою спеціальних пристосувань (лебідок). Застосовувати ломи забороняється. Люки спеціалізованих вагонів-зерновозів відкриваються за допомогою штурвалів та системи важелів.

Триває інформаційна робота стосовно профілактики інфікування коронавірусом Covid-19

У Чернігівській області продовжується проведення інформаційної роботи з метою профілактики інфікування коронавірусом Сovid-19 та запобігання захворювання населення. У Чернігівській області продовжується проведення інформаційної роботи з метою профілактики інфікування коронавірусом Сovid-19 та запобігання захворювання населення.

У рамках відповідних заходів фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області відвідують місця масового скупчення людей, заклади торгівлі, харчування, громадського транспорту. Під час спілкування посадовці роз’яснюють працівникам заходи, які необхідно вживати для зменшення ризику інфікування, розповідають про шляхи передачі вірусу, групи ризику, симптоми, притаманні захворюванню, про порядок дій при підозрі на ураження коронавірусом Сovid-19, розповсюджують тематичні матеріали, розроблені Міністерством охорони здоров’я України та Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

 

Посадовці звертали увагу працівників підприємств на необхідність дотримання належних санітарно-гігієнічних умов праці на робочих місцях, а також підкреслювали, що перебування на робочому місці працівників з симптомами гострого респіраторного захворювання недопустиме.

 

 

 

 

 

Триває інформаційна кампанія на об’єктах будівництва Чернігівщини

У рамках виконання доручення Прем’єр-міністра України про вжиття заходів щодо детінізації ринку праці у будівельній галузі посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області продовжують відвідувати об’єкти будівництва з відповідними інформаційними заходами. У рамках виконання доручення Прем’єр-міністра України про вжиття заходів щодо детінізації ринку праці у будівельній галузі посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області продовжують відвідувати об’єкти будівництва з відповідними інформаційними заходами.

Так, з 02 березня, державні інспектори провели зустрічі з колективами ТОВ «Житлобудсервіс», ТОВ КТ «Поліссяєвробуд», ТОВ «Компанія спорттехніка» та ряд інших.

Спілкуючись із працівниками будівельних підприємств, інспектори праці роз’яснювали переваги офіційного оформлення трудових відносин для працюючої людини, негативні наслідки незадекларованої праці як для працівників, так і для роботодавців, розповідали про відповідні соціальні гарантії належно оформленого працівника, про визначену законодавством відповідальність роботодавців та розміри штрафних санкцій за використання незадекларованої праці, нагадували про новації у здійсненні інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання тощо.

Під час заходів увага також приділялася питанням профілактики виробничого травматизму під час виконання будівельних робіт, дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони та промислової безпеки. Зокрема, учасникам доводилися основні вимоги безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, основні вимоги Правил охорони праці на автомобільному транспорті, вимоги щодо організації та проведення навчання з питань охорони праці тощо.

Увага приділялася також питанню організації та проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року. Обговорювався також порядок та терміни проведення атестації робочих місць за умовами праці; надання працівникам пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці.

Одночасно, у рамках інформаційної кампанії щодо профілактики інфікування коронавірусом Сovid-19 та запобігання захворювання населення, фахівці Управління розповідали громадянам про заходи, які необхідно вживати для зменшення ризику інфікування, про шляхи передачі вірусу, групи ризику, симптоми, притаманні захворюванню. Роз’яснювали порядок дій при підозрі на ураження коронавірусом Сovid-19 та вручали тематичні матеріали, розроблені Міністерством охорони здоров’я України та Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

 

 

 

Зі святом 8 березня!

Любі наші жінки! Сердечно вітаємо вас із найпрекраснішим, радісним днем весни – 8 березня! Любі наші жінки! Сердечно вітаємо вас із найпрекраснішим, радісним днем весни – 8 березня!

Недаремно 8 березня є одним з державних свят України. Саме на тендітних жіночих плечах тримається безліч найважливіших робіт. Жінки створюють і плекають добробут не лише свого дому, своєї сім’ї, а й рідного міста, всієї держави. І часто саме ваша підтримка допомагає нам, чоловікам перебороти всі труднощі, наповнити життя смислом, теплом і радістю.

 

Від усього серця бажаємо, щоб вас оточували турботливі чоловіки, підтримували й поважали колеги, зігрівали своєю любов’ю рідні та близькі.

 

Залишайтеся завжди такими ж гарними, неповторними, ніжними та чуйними!

 

Міцного вам здоров’я, радості, весняного настрою, достатку в родинах, творчого натхнення, успіхів та звершень у всіх благородних справах!

 

 

                 З повагою,

                 чоловічий колектив Управління

 

Відбулося нагородження переможців регіонального туру конкурсу «Охорона праці очима дітей»

У місті Чернігові у приміщенні навчально-методичного центру Федерації профспілкових організацій Чернігівської області 06 березня 2020 року відбулося урочисте нагородження переможців відбіркового регіонального туру ІХ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей». У місті Чернігові у приміщенні навчально-методичного центру Федерації профспілкових організацій Чернігівської області 06 березня 2020 року відбулося урочисте нагородження переможців відбіркового регіонального туру ІХ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».

Цього року у конкурсі взяли участь понад трьохсот робіт учнів, вихованців, слухачів середніх загальноосвітніх шкіл, позашкільних навчальних закладів Чернігівської області віком від 6 до 17 років.

 

За результатами роботи журі переможцями у першій віковій групі (віком від 6 до 10 років) стали:

вихованець Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва Зюзько Олексій, робота «Каска захистить на будівництві» – 1 місце;

учениця Наумівської ЗОШ І – ІІІ ступеня Корюківської міської ради Харченко Маргарита, робота «Всесвіт тим допомагає, хто і сам про себе дбає» – 2 місце;

вихованка Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва Волохіна Анна, робота «Про безпеку пам’ятай – спецодяг одягай!» – 3 місце.

У другій віковій групі (віком від 11 до 14 років) найкращими виявилися:

вихованка Сновського Центру дитячої та юнацької творчості Якубенко Ольга, робота «Безпека праці про здоров’я дбає» – 1 місце;

учениця Освітнього комплексу «Дорогинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Ічнянської міської ради Клунко Анна, робота «Будь уважним та обережним» – 2 місце;

вихованка Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва Сорока Олена, робота «Засоби індивідуального захисту вбережуть від біди» – 3 місце.

Переможцями у третій віковій групі (віком від 15 до 17 років) визнано:

ученицю Корюківської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1 Крес Наталію, робота «Портрет шахтаря» – 1 місце;

учня КЗ «Сновська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Чернігівської обласної ради Бабасьова Андрія, робота «Будівництво» – 2 місце;

вихованку Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва Ужву Катерину, робота «Уважний монтажник – живий монтажник» – 3 місце.

 

Діти були нагороджені цінними подарунками. Окремо були вручені подяки Управління Держпраці у Чернігівській області навчальним закладам, які виховали цьогорічних переможців.

 

Відповідно до Положення, творчі роботи, які посіли перші, другі та треті місця у кожній віковій групі, братимуть участь у фіналі ІХ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей», який проводитиметься у березні-квітні 2020 року у місті Києві.

Колектив тролейбусного управління отримав знання щодо профілактики коронавірусу

Інформаційна кампанія щодо профілактики інфікування коронавірусом Сovid-19 та запобігання захворювання населення Чернігівської області триває. Інформаційна кампанія щодо профілактики інфікування коронавірусом Сovid-19 та запобігання захворювання населення Чернігівської області триває.

Цього разу фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області спілкувалися з водіями, інженерно-технічним персоналом і кондукторами Чернігівського тролейбусного управління.

Під час спілкування посадовці розповіли про заходи, які необхідно вживати для зменшення ризику інфікування, про шляхи передачі вірусу, групи ризику, симптоми, притаманні захворюванню. Роз’яснили порядок дій при підозрі на ураження коронавірусом Сovid-19.

Також учасникам заходу були роздані тематичні матеріали, розроблені Міністерством охорони здоров’я України та Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Фахівці Управління відвідують об’єкти будівництва Чернігівщини

У рамках виконання доручення Прем’єр-міністра України про вжиття заходів щодо детінізації ринку праці у будівельній галузі з 2 березня посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області проводять відповідну інформаційну роботу на об’єктах будівництва. У рамках виконання доручення Прем’єр-міністра України про вжиття заходів щодо детінізації ринку праці у будівельній галузі з 2 березня посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області проводять відповідну інформаційну роботу на об’єктах будівництва.

 

 

Спілкуючись із працівниками будівельних підприємств, інспектори праці роз’яснюють переваги офіційного оформлення трудових відносин для працюючої людини, негативні наслідки незадекларованої праці як для працівників, так і для роботодавців, розповідають про відповідні соціальні гарантії належно оформленого працівника, про визначену законодавством відповідальність роботодавців та розміри штрафних санкцій за використання незадекларованої праці, нагадують про новації у здійсненні інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання тощо.

 

Під час заходів увага також приділяється питанням профілактики виробничого травматизму під час виконання будівельних робіт, дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони та промислової безпеки.

 

У разі виникнення у громадян певних запитань, пов’язаних з особистими ситуаціями щодо соціальних гарантій і трудових відносин, посадовці надають кваліфіковані роз’яснення і практичні поради. Крім того, всі охочі отримують інформаційно-методичні матеріали – брошури, буклети й пам’ятки, розроблені інспекторами Управління.

Підприємцям смт Сосниця розповідали про профілактику інфікування коронавірусом Covid-19

У рамках інформаційної кампанії щодо профілактики інфікування коронавірусом Сovid-19 та запобігання захворювання населення фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області відвідали низку закладів торгівлі, зокрема, ринки, і заклади харчування на території смт Сосниця. У рамках інформаційної кампанії щодо профілактики інфікування коронавірусом Сovid-19 та запобігання захворювання населення фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області відвідали низку закладів торгівлі, зокрема, ринки, і заклади харчування на території смт Сосниця.

Під час спілкування посадовці розповіли громадянам про заходи, які необхідно вживати для зменшення ризику інфікування, про шляхи передачі вірусу, групи ризику, симптоми, притаманні захворюванню. Роз’яснили порядок дій при підозрі на ураження коронавірусом Сovid-19.

 

  

 

Також посадовці вручали тематичні матеріали, розроблені Міністерством охорони здоров’я України та Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

             

   

Триває інформаційна робота стосовно профілактики інфікування коронавірусом Covid-19

У Чернігівській області продовжується проведення інформаційної роботи з метою профілактики інфікування коронавірусом Сovid-19 та запобігання захворювання населення. У Чернігівській області продовжується проведення інформаційної роботи з метою профілактики інфікування коронавірусом Сovid-19 та запобігання захворювання населення.

У рамках відповідних заходів фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області відвідують місця масового скупчення людей, заклади торгівлі, харчування, громадського транспорту. Під час спілкування посадовці роз’яснюють працівникам заходи, які необхідно вживати для зменшення ризику інфікування, розповідають про шляхи передачі вірусу, групи ризику, симптоми, притаманні захворюванню, про порядок дій при підозрі на ураження коронавірусом Сovid-19, розповсюджують тематичні матеріали, розроблені Міністерством охорони здоров’я України та Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

 

Управління Держпраці у Чернігівській області нагадує: кожна людина має відповідально ставитися до власного здоров’я та здоров’я оточуючих. А відтак – дотримуватися елементарних правих особистої гігієни.

 

Як убезпечити себе від коронавірусу та інших захворювань (поради медиків):

- ретельно і часто мийте руки з милом (тривалість процедури – 20 – 40 секунд) чи обробляйте їх антисептиком;

- уникайте скупчення людей;

- якщо захворіли, залишайтеся вдома і обов’язково зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта;

- використовуйте захисну маску (кожні чотири години – нова). Вона має щільно прилягати, покривати ніс і рот. Обов’язково – якщо захворіли і маєте респіраторні симптоми (кашель, нежить). Якщо перебуваєте у місцях великого скупчення людей – з метою додаткового захисту.

 

Підвищення температури, кашель і ускладнення дихання вимагають негайного звернення за медичною допомогою, оскільки можуть бути викликані респіраторною інфекцією або іншим серйозним захворюванням. Симптоми ураження органів дихання в поєднанні з підвищенням температури можуть мати найрізноманітніші причини, серед яких може бути 2019 nCoV.

 

З 2 березня в Україні розпочато кампанію з детінізації праці у будівельній галузі

Будівництво – одна з найбільш ризикових сфер, де використовується незадекларована праця та відбувається травмування працівників. За даними Держстату, понад 16 % (556,8 тис. осіб) від усього неформально зайнятого населення у першому півріччі 2019 року працювали у сфері будівництва. Будівництво – одна з найбільш ризикових сфер, де використовується незадекларована праця та відбувається травмування працівників. За даними Держстату, понад 16 % (556,8 тис. осіб) від усього неформально зайнятого населення у першому півріччі 2019 року працювали у сфері будівництва.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України про вжиття заходів щодо детінізації ринку праці у будівельній галузі 2 березня стартує масштабна всеукраїнська кампанія, яка відбуватиметься у два етапи.

 

З 2 березня по 20 березня проходитимуть інформаційні заходи, під час яких інспектори праці роз’яснюватимуть роботодавцям та працівникам переваги офіційного працевлаштування, ризики незадекларованої праці. Значна увага буде також приділена питанням профілактики виробничого травматизму під час виконання будівельних робіт.

Окремо Управління Держпраці у Чернігівській області звертає увагу, що у ході першого етапу кампанії жодні заходи впливу не застосовуватимуться.

 

З 30 березня по 30 квітня проходитимуть інспекційні відвідування суб’єктів господарювання. Подібна кампанія вже відбулася у сфері торгівлі товарами та послугами, готельно-ресторанного бізнесу, а у галузі сільського господарства, транспорту та кур’єрської діяльності – запланована впродовж 2020 року.

Наразі керівництвом Управління Держпраці у Чернігівській області проводяться відповідні робочі наради, під час яких проводиться поточний моніторинг ефективності превентивних заходів, кількісні та якісні показники і подальші напрямки зазначеної роботи.

 

До проведення інформаційних заходів залучаються представники органів місцевого самоврядування, яким делеговані повноваження здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, Державної податкової служби, Пенсійного фонду, Державної служби зайнятості, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, місцевих державних адміністрацій, профспілкових організацій та інших органів.

 

Наразі керівництвом Управління Держпраці у Чернігівській області проводяться відповідні робочі наради, під час яких проводиться поточний моніторинг ефективності превентивних заходів, кількісні та якісні показники і подальші напрямки зазначеної роботи.

 

До проведення інформаційних заходів залучаються представники органів місцевого самоврядування, яким делеговані повноваження здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, Державної податкової служби, Пенсійного фонду, Державної служби зайнятості, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, місцевих державних адміністрацій, профспілкових організацій та інших органів.

Розпочато інформаційну роботу стосовно профілактики інфікування коронавірусом Covid-19

З метою профілактики інфікування коронавірусом Сovid-19 та запобігання захворювання населення, фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області з 27 лютого розпочали проведення відповідної інформаційної кампанії для працівників закладів торгівлі, харчування і транспорту. З метою профілактики інфікування коронавірусом Сovid-19 та запобігання захворювання населення, фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області з 27 лютого розпочали проведення відповідної інформаційної кампанії для працівників закладів торгівлі, харчування і транспорту.

Під час спілкування посадовці роз’яснюють заходи, які необхідно вживати для зменшення ризику інфікування, розповідають про порядок дій при підозрі на ураження коронавірусом Сovid-19, про шляхи передачі вірусу і групи ризику, розповсюджують тематичні матеріали, розроблені Міністерством охорони здоров’я України та Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначено переможців відбіркового туру конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей»

На Чернігівщині завершився відбірковий регіональний тур ІХ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей», який було розпочато у вересні 2019 року. До організаційного комітету конкурсу надійшло понад 300 робіт учнів, вихованців, слухачів середніх загальноосвітніх шкіл і позашкільних навчальних закладів Чернігівської області віком від 6 до 17 років. На Чернігівщині завершився відбірковий регіональний тур ІХ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей», який було розпочато у вересні 2019 року. До організаційного комітету конкурсу надійшло понад 300 робіт учнів, вихованців, слухачів середніх загальноосвітніх шкіл і позашкільних навчальних закладів Чернігівської області віком від 6 до 17 років.

Засідання журі відбіркового регіонального туру відбулося 27 лютого у приміщенні Чернігівського обласного палацу дітей та юнацтва, де з початку цього тижня проходить виставка поданих для участі у конкурсі робіт, яку може відвідати кожен охочий.

До складу журі увійшли посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області, Чернігівського експертно-технічного центру Держпраці, навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, Федерації профспілкових організацій Чернігівської області, викладачі культурно-мистецьких закладів.

За підсумками роботи журі визначило переможців у трьох вікових групах. Відповідно до Положення про конкурс, творчі роботи, які посіли перші, другі та треті місця у кожній віковій групі, будуть надіслані до редакції журналу «Охорона праці» для участі у фіналі конкурсу. Фінальний тур і оголошення переможців проводитимуться у березні-квітні 2020 року у місті Києві.

 

 

Розпочата інформаційна робота з питань профілактики інфікування короновірусом Covid-19

Фахівцями відділу з питань гігієни праці та експертизи умов праці Управління Держпраці у Чернігівській області розпочата інформаційна робота з питань профілактики інфікування короновірусом Covid-19 та поширення захворювання серед працівників області. Фахівцями відділу з питань гігієни праці та експертизи умов праці Управління Держпраці у Чернігівській області розпочата інформаційна робота з питань профілактики інфікування короновірусом Covid-19 та поширення захворювання серед працівників області.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. У світі реєструють COVID-19.

В Україні не зафіксовано жодного випадку цього захворювання.

На сьогодні відомо, що новий коронавірус передається краплинним та контактним шляхами.

Пам’ятаймо: кожна людина має відповідально ставитися до власного здоров'я та здоров'я оточуючих. А відтак — дотримуватися елементарних правих особистої гігієни.

Як убезпечити себе від коронавірусу та інших захворювань: поради медиків

 • Ретельно і часто мийте руки з милом (тривалість процедури — 20-40 секунд) чи обробляйте їх антисептиком.
 • Уникайте скупчення людей.
 • Якщо захворіли, залишайтеся вдома і обов’язково зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта.
 • Використовуйте захисну маску (кожні чотири години — нова). Вона має щільно прилягати, покривати ніс і рот. Обов’язково — якщо захворіли і маєте респіраторні симптоми (кашель, нежить). Якщо перебуваєте у місцях великого скупчення людей — з метою додаткового захисту.

 

Так як за симптоматикою коронавірус нічим не відрізняється від інших вірусних хвороб, важливо відразу звернутись до лікаря.

 

Вірус не можна називати «смертельним», адже відсоток смертності від всіх зафіксованих випадків складає 3,3%. 

 

Міністерство охорони здоров’я проаналізувало кількість тяжких випадків, які виникають у хворих з коронавірусною інфекцією, — це 20% від усіх випадків і лише 3% потребують реанімаційних заходів. Україна готова надавати таку допомогу у відділеннях інтенсивної терапії.

Держпраці долучається до боротьби з коронавірусом

Держпраці долучається до скоординованої роботи Уряду та відповідальних служб щодо профілактики інфікування населення коронавірусом Covid-19 та поширення захворювання на території України. Держпраці долучається до скоординованої роботи Уряду та відповідальних служб щодо профілактики інфікування населення коронавірусом Covid-19 та поширення захворювання на території України.

З 27 лютого фахівці відділів з питань гігієни праці, експертизи умов праці Держпраці, в межах своїх повноважень, проводитимуть безпосередні відвідування суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі, організації харчування та транспорту з метою інформування працівників та роботодавців про заходи профілактики інфікування коронавірусом.


 

 

Фахівці Держпраці під час інформаційних відвідувань  використовуватимуть матеріали напрацьовані МОЗ та Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

 

На Чернігівщині підведено підсумки кампанії з детінізації зайнятості населення

Упродовж січня 2020 року в Україні проводилася інформаційна кампанія у рамках виконання доручення Прем’єр-міністра України про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами. Упродовж січня 2020 року в Україні проводилася інформаційна кампанія у рамках виконання доручення Прем’єр-міністра України про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами.

З 22 по 31 січня фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області разом з органами місцевого самоврядування, яким делеговані повноваження здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, територіальними органами Державної податкової служби, Державного центру зайнятості, Пенсійного фонду України, державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та іншими органами державної влади проводили зустрічі із суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері торгівлі, тимчасового розміщування та організації харчування.

 

Під час заходів посадовці розповідали про переваги офіційного оформлення трудових відносин для працюючої людини, роз’яснювали негативні наслідки використання незадекларованої праці для працівників і роботодавців, закликали представників підприємств, установ, організацій офіційно оформляти найманих працівників та попереджали про передбачені законодавством фінансові санкції.

 

Інформаційно-роз’яснювальною кампанією було охоплено понад 2 тисячі осіб, як працівників, так і роботодавців. У місцевих та обласних засобах масової інформації, зокрема, на радіо і телебаченні, у періодичних друкованих виданнях, на інтернет-ресурсах і у соціальних мережах розміщено більше 160 матеріалів відповідної тематики та соціальної реклами. У державних органах, навчальних закладах, на підприємствах розміщено понад 500 об’єктів зовнішньої реклами, плакатів, роздаткових матеріалів.

 

Представниками Управління Держпраці у Чернігівській області було також проведено 156 масових інформаційних заходів – семінарів, нарад, засідань «круглих столів», флешмобів тощо.

 

З 10 до 21 лютого 2020 року проводився наступний етап – безпосередньо інспекційна кампанія, яка передбачала проведення посадовими особами Управління разом з відповідними органами місцевого самоврядування та ДПС заходів державного нагляду (контролю) у суб’єктів господарювання. Особлива увага приділялася роботодавцям, які мали найвищий ризик використання незадекларованої праці та під час інформаційної кампанії мали неоформлених працівників.

 

Упродовж інспекційної кампанії фахівцями Управління було виявлено 7 роботодавців, які використовували працю 12 працівників без належного оформлення.

 

У той же час, у період з 29 січня до 21 лютого цього року більше 2,5 тисяч суб’єктів господарювання Чернігівської області офіційно працевлаштували понад 9 тисяч працівників.

 

Результати проведених інформаційної та інспекційної кампаній стануть основою для планування та реалізації аналогічних заходів в інших ризикованих сферах господарювання.

У Чернігові відкрито виставку робіт конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей»

У приміщенні Чернігівського обласного палацу дітей та юнацтва з 25 лютого розпочато роботу виставки робіт учасників відбіркового регіонального туру ІХ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей», який проводиться ДП «Редакція журналу «Охорона праці» за підтримки Державної служби України з питань праці з нагоди відзначення у 2020 році Всесвітнього дня охорони праці. У приміщенні Чернігівського обласного палацу дітей та юнацтва з 25 лютого розпочато роботу виставки робіт учасників відбіркового регіонального туру ІХ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей», який проводиться ДП «Редакція журналу «Охорона праці» за підтримки Державної служби України з питань праці з нагоди відзначення у 2020 році Всесвітнього дня охорони праці.

Метою конкурсу є привернення уваги суспільства, зокрема дітей і молоді, до наявних проблем у сфері охорони праці, формування свідомої позиції молоді щодо значення та місця здорових і безпечних умов праці в різних сферах суспільного життя, активізація творчого потенціалу дітей і молоді, сприяння розвитку дитячої творчості, виявлення, відбір та підтримка талановитої молоді.

 

У конкурсі взяли участь учні, вихованці, слухачі середніх загальноосвітніх шкіл, коледжів, училищ, позашкільних навчальних закладів віком від 6 до 17 років.

 

Цього року тематика малюнків, як і завжди, різноманітна, і охоплює безпечне ведення робіт у вугільній, деревообробній промисловості, сільському, лісовому та ліфтовому господарствах, у медичній сфері, будівництві, на транспорті тощо.

 

Переможців відбіркового туру в кожній віковій категорії визначить кваліфіковане журі, а їхні роботи представлятимуть Чернігівську область у фіналі конкурсу у місті Києві.

Продовжуються інспекційні відвідування підприємців у рамках кампанії з детінізації праці

У рамках кампанії з детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами, яка триває в Україні на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20, Управлінням Держпраці у Чернігівській області проводяться відповідні заходи державного нагляду (контролю) серед суб’єктів господарювання всіх форм власності. У рамках кампанії з детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами, яка триває в Україні на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20, Управлінням Держпраці у Чернігівській області проводяться відповідні заходи державного нагляду (контролю) серед суб’єктів господарювання всіх форм власності.

Так, упродовж тижня фахівці Управління відвідали низку фізичних осіб-підприємців області з метою перевірки дотримання вимог чинного трудового законодавства. Особливу увагу посадовці приділяли тим суб’єктам господарювання, які мали найвищий ризик використання незадекларованої праці.

 

Крім того, під час інспекційних відвідувань інспектори праці спілкувалися з працівниками, доводили їм переваги офіційного оформлення трудових відносин для працюючої людини, роз’яснювали негативні наслідки незадекларованої праці як для працівників, так і для роботодавців, розповідали громадянам про відповідні соціальні гарантії належно оформленого працівника, про визначену законодавством відповідальність роботодавців та розміри штрафних санкцій за використання незадекларованої праці, роз’яснювали новації у здійсненні інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання тощо.

 

Посадовці вручали працівникам закладів інформаційно-методичні матеріали – брошури, буклети й пам’ятки, рекомендували у рази будь-яких ситуацій або випадків порушення трудових прав звертатися до Управління Держпраці у Чернігівській області.

 

 

Триває інформаційна кампанія у сфері детінізації праці

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20 про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами, фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області продовжують цикл відповідних інформаційно-роз’яснювальних заходів для суб’єктів господарювання всіх форм власності. На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20 про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами, фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області продовжують цикл відповідних інформаційно-роз’яснювальних заходів для суб’єктів господарювання всіх форм власності.

Цього разу посадовці відвідали ТЦ «Рояль» міста Чернігова, де спілкувалися з працівниками торгових модулів, доводили їм переваги офіційного оформлення трудових відносин для працюючої людини, роз’яснювали негативні наслідки незадекларованої праці як для працівників, так і для роботодавців, розповідали громадянам про відповідні соціальні гарантії належно оформленого працівника, про визначену законодавством відповідальність роботодавців та розміри штрафних санкцій за використання незадекларованої праці, роз’яснювали новації у здійсненні інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання тощо.

 

У разі виникнення у громадян певних запитань, пов’язаних з особистими ситуаціями щодо соціальних гарантій і трудових відносин, посадовці надавали кваліфіковані роз’яснення і практичні поради. Крім того, кожен охочий отримував інформаційно-методичні матеріали – брошури, буклети й пам’ятки, розроблені інспекторами Управління.

Працівникам ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія» надано методичну допомогу

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели семінар-нараду з питань охорони праці, гігієни та умов праці для керівництва і працівників ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія». Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели семінар-нараду з питань охорони праці, гігієни та умов праці для керівництва і працівників ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія».

У рамках порядку денного учасники розглянули низку питань охорони праці та промислової безпеки. Зокрема, застосування на практиці безпечних методів проведення газонебезпечних робіт відповідно до Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85), правила техніки безпеки при експлуатації водопостачання та водовідведення (НПАОП 41.0-1.01-79). Обговорили стан виробничого травматизму на суб’єктах господарювання області, звертаючи увагу на необхідність створення на робочих місцях безпечних умов праці, мінімізації ризиків виникнення нещасних випадків.

Розглянули особливості організації та проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року. Розглянуто порядок визначення категорії працівників, які підлягають періодичному медичному огляду, складання Акту визначення категорій працівників та складання поіменних списків працівників.

Обговорили також порядок та терміни проведення атестації робочих місць за умовами праці; надання працівникам пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці. Представники Управління наголосили на актуальності атестації робочих місць за умовами праці, звернули увагу на наслідки, які можуть виникнути внаслідок її не проведення, на види пільг та компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці.

Крім того, у рамках кампанії з детінізації зайнятості населення, що наразі триває в Україні на виконання відповідного доручення Прем’єр-міністра України, посадовці розповіли про переваги офіційного оформлення трудових відносин для працюючої людини, роз’яснили негативні наслідки і види відповідальності за використання незадекларованої праці.

 

Наприкінці заходу посадовці у форматі вільного спілкування відповіли на поставлені працівниками підприємства запитання, надали кваліфіковані роз’яснення та практичні рекомендації.

У АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» проведено День охорони праці

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь у проведенні Дня охорони праці, який відбувся на базі відокремленого підрозділу Чернігівські міські електромережі АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь у проведенні Дня охорони праці, який відбувся на базі відокремленого підрозділу Чернігівські міські електромережі АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО».

Під час теоретичної частини заходу посадові особи Управління довели учасникам інформацію про стан виробничого травматизму на підприємствах енергетичної галузі Чернігівської області у 2019 році, проаналізували обставини й наслідки нещасних випадків.

 

Також присутні опрацювали питання організації безпечного виконання робіт із застосування автомобілів, вантажопідіймальних машин, кранів та підйомників, обговорили порядок виконання робіт підрядними організаціями в мережах відокремленого підрозділу, правильність підготовки робочого місця та допуску працівників підрядної організації до роботи. Розглянули організацію роботи диспетчерської служби Чернігівських міських електромереж.

 

Представники Управління Держпраці у Чернігівській області звернули особливу увагу учасників заходу на необхідність неухильного дотримання вимог виробничої дисципліни, безпечної експлуатації електроустановок під час проведення робіт на енергооб’єктах.

 

Крім того, посадовці довели працівникам вимоги чинного законодавства стосовно проведення атестації робочих місць за умовами праці, надали роз’яснення щодо порядку й термінів її проведення, роз’яснили порядок надання працівникам пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, а також питання реалізації права працівника на пільгову пенсію та порядок її призначення.

Певну увагу приділили питанням дотримання законодавства про працю. Присутнім були доведені переваги офіційного оформлення трудових відносин для працюючої людини, роз’яснені негативні наслідки використання незадекларованої праці та види відповідальності за порушення трудового законодавства.

 

Під час практичної частини Дня охорони праці учасники відпрацювали навички надання домедичної допомоги на манекені, провели заняття зі зняття потерпілого з опори ліній електропередач та гасіння пожежі.

 

Наприкінці представники Управління Держпраці у Чернігівській області, коментуючи результати проведених занять, вкотре звернули особливу увагу учасників заходу на необхідність неухильного дотримання вимог виробничої дисципліни, безпечної експлуатації електроустановок під час проведення робіт на енергооб’єктах.

Завершено перевірку Чернігівської дирекції АТ «УКРПОШТА»

У рамках всеукраїнської перевірки АТ «УКРПОШТА» посадовими особами Управління Держпраці у Чернігівській області обстежено підрозділи Чернігівської дирекції АТ «УКРПОШТА» на предмет дотримання норм законодавства в галузі охорони праці, промислової безпеки та гігієни праці. У рамках всеукраїнської перевірки АТ «УКРПОШТА» посадовими особами Управління Держпраці у Чернігівській області обстежено підрозділи Чернігівської дирекції АТ «УКРПОШТА» на предмет дотримання норм законодавства в галузі охорони праці, промислової безпеки та гігієни праці.

Перевіркою охоплено основні і допоміжні виробничі об’єкти підприємства на території Чернігівської області та дотримання вимог безпеки та охорони праці під час пересування за маршрутами обслуговування. У зв’язку з впровадженням на території Чернігівської області пілотного проекту «Сільське відділення», у відповідності до якого замість стаціонарних відділень в села кілька разів на тиждень приїздить мобільна поштова бригада, підвищена увага приділена питанням безпечної експлуатації транспортних засобів.

 

За результатами проведеної роботи встановлено, що у суб’єкта господарювання наявна впроваджена система управління охороною праці, створено службу охорони праці, розроблено документацію з питань охорони праці, здійснюється контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці на робочих місцях та за технічним станом обладнання. Проводиться навчання та інструктажі з питань охорони праці. Розроблені та реалізуються комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня промислової безпеки.

 

Разом з тим, у ході перевірки виявлено 179 порушень вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці. За результатами проведеної перевірки керівництву Чернігівській дирекції АТ «УКРПОШТА» видано відповідні розпорядчі документи щодо необхідності усунення виявлених порушень. До адміністративної відповідальності притягнуто 10 посадових осіб підприємства. У зв’язку з виявленням порушень, які загрожували безпеці працівників, роботодавця було попереджено про необхідність негайного зупинення експлуатації небезпечного обладнання. Під час обговорення результатів перевірки представниками Управління Держпраці у Чернігівській області та керівництвом Чернігівській дирекції АТ «УКРПОШТА» визначено та заплановано основні напрямки системної спільної превентивної роботи у підрозділах підприємства з метою поліпшення рівня виробничої безпеки.

 

Наразі, згідно з інформацією підприємства, за результатами перевірки вжито відповідних заходів реагування, розроблено заходи та призначено відповідальних за усунення порушень відповідальних посадових осіб. Триває робота по виконанню вимог розпорядчих документів.

Колективи підприємств міста Чернігова консультували з питань охорони праці та умов праці

У рамках системної превентивної роботи з метою попередження виникнення нещасних випадків на виробництві, дотримання вимог чинного законодавства про охорону праці та промислову безпеку, забезпечення гідних умов праці фахівцями Управління Держпраці у Чернігівській області здійснюється відповідна інформаційно-роз’яснювальна робота на підприємствах, в установах і організаціях Чернігівщини. У рамках системної превентивної роботи з метою попередження виникнення нещасних випадків на виробництві, дотримання вимог чинного законодавства про охорону праці та промислову безпеку, забезпечення гідних умов праці фахівцями Управління Держпраці у Чернігівській області здійснюється відповідна інформаційно-роз’яснювальна робота на підприємствах, в установах і організаціях Чернігівщини.

З початку тижня державні інспектори Управління провели семінари-наради з керівниками і колективами ТОВ «Чернігівський автозавод», ТОВ «Шляхо-будівельне управління № 14», АТ «Будіндустрія» та ПрАТ «Завод металоконструкцiй та металооснастки».

Працівникам доводився стан виробничого травматизму на підприємствах Чернігівської області упродовж 2019 та з початку 2020 року, аналізувалися типові порушення чинного законодавства з охорони праці та заходи щодо створення на робочих місцях безпечних умов праці, мінімізації ризиків виникнення нещасних випадків.

Посадовці опрацьовували з учасниками заходів вимоги безпеки та правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18), вимоги Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) і вимоги безпеки під час експлуатації транспортних засобів. Окрема увага приділялася питанням організації та проведення навчання з охорони праці, вимогам до розробки інструкцій з охорони праці.

Також розглядалися порядок та терміни проведення атестації робочих місць за умовами праці; надання працівникам пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці. Представники Управління наголошували на актуальності атестації робочих місць за умовами праці, звертали увагу на наслідки, які можуть виникнути внаслідок її не проведення, на види пільг та компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці.

Під час семінарів-нарад порушувалися питання організації та проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року. Учасники опрацьовували порядок визначення категорії працівників, які підлягають періодичному медичному огляду, складання Акту визначення категорій працівників та складання поіменних списків працівників.

Окрім того, в контексті кампанії з детінізації праці, що триває наразі в Україні відповідно до доручення Прем’єр-міністра України, фахівці Управління нагадували учасникам заходів про недопустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин, наголошували на негативних наслідках тіньової зайнятості для працівників і роботодавців, про види відповідальності і розміри штрафних санкцій за використання незадекларованої праці.

Подолання «тіньової» зайнятості можливе лише спільними зусиллями

Посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь у спільному засіданні з питань виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20 про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами, яке відбулося на базі Деснянської районної у місті Чернігові ради. Посадові особи Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь у спільному засіданні з питань виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20 про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами, яке відбулося на базі Деснянської районної у місті Чернігові ради.

На заході були також присутні представники Головного управління ДФС у Чернігівській області, Головного управління Пенсійного фонду України у Чернігівській області, Чернігівського обласного центру зайнятості, Головного управління Держпродспоживслужби у Чернігівській області та інших органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування.

У рамках порядку денного посадовці обговорили нагальні питання активізації роботи по детінізації трудових відносин і заробітної плати, налагодження взаємодії між відомствами. Розглянули пріоритетні напрямки співпраці управлінь щодо обміну інформацією, узгодили здійснення заходів контролю суб’єктів господарювання.

 

Було наголошено, окрім іншого, про необхідність взаємного інформування про виявлені порушення законодавства про працю та обміну даними для проведення аналізу рівнів ризику використання незадекларованої праці роботодавцями.

 

Учасники засідання підкреслили, що з метою боротьби з нелегальною зайнятістю і тіньовими зарплатами у Чернігівській області і надалі вживатимуться всі можливі заходи, передбачені чинним законодавством.

Прилуцьким підприємцям розповіли про державну стратегію детінізації зайнятості населення

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20 про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами у Чернігівській області продовжується проведення відповідних інформаційно-роз’яснювальних заходів для суб’єктів господарювання всіх форм власності. На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20 про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами у Чернігівській області продовжується проведення відповідних інформаційно-роз’яснювальних заходів для суб’єктів господарювання всіх форм власності.

Цього разу фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області взяли участь у засіданні «круглого столу» для представників малого бізнесу за темою «Збереження робочих місць та захист малого бізнесу у м. Прилуки», яке проводилося на базі Прилуцької міської ради.

Посадовці розповіли про переваги офіційного оформлення трудових відносин для працюючої людини, роз’яснили негативні наслідки використання незадекларованої праці, довели зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України стосовно відповідальності за порушення трудового законодавства, підкреслюючи, що неоформлений офіційно працівник залишається без права на отримання соціальних пільг та виплат, гарантованих державою, особливо при нарахуванні пенсії та здійсненні перерахунків пенсій надалі.

 

На запитання учасників заходу надавалися ґрунтовні кваліфіковані роз’яснення і практичні поради, вручалися інформаційно-методичні матеріали – брошури, буклети й пам’ятки, розроблені інспекторами Управління.

На Чернігівщині триває роз’яснювальна робота у медичних закладах

Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели семінар-нараду з керівним складом і медичними працівниками комунального некомерційного підприємства «Дитяча стоматологічна поліклініка» Чернігівської міської ради. Фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели семінар-нараду з керівним складом і медичними працівниками комунального некомерційного підприємства «Дитяча стоматологічна поліклініка» Чернігівської міської ради.

Під час заходу йшлося, зокрема, про стан виробничого травматизму в закладах охорони здоров’я Чернігівської області з початку поточного року. Посадовці проаналізували причини й правові наслідки порушень вимог охорони праці та промислової безпеки, довели учасникам вимоги Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, Положення про розробку інструкцій з охорони праці, надали методичні рекомендації стосовно організації роботи служби охорони праці у закладі. Були надані роз’яснення стосовно організації роботи з профілактики нещасних випадків, мінімізації ризиків їхнього виникнення.

Крім того, присутні опрацювали питання дотримання конституційних прав громадян на належні умови праці, охорони праці і промислової безпеки на підприємствах, гігієни праці тощо.

У ході зустрічі фахівці Управління розглянули питання організації та проведення періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року; складання та погодження відповідного плану-графіку, визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду; складання поіменних списків працівників, Акту визначення категорій, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, оформлення заключного акту за результатами медогляду, особливості складання та надання оперативної інформації. Представникам закладу були надані рекомендації стосовно профілактики професійних захворювань, організації відповідних заходів на виробництві.

 

Окремо порушувалося питання офіційного працевлаштування, переваг легального працевлаштування, порядку отримання мінімальної заробітної плати, відповідальності роботодавця за порушення законодавства про працю, розмірів штрафних санкцій тощо.

 

Наприкінці зустрічі учасники мали змогу поставити представникам Управління Держпраці у Чернігівській області актуальні питання і отримати кваліфіковані роз’яснення та практичні поради.

Роботодавцям Ніжина розповіли про відповідальність за «тіньову» зайнятість населення

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20 про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами, фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області продовжують цикл відповідних інформаційно-роз’яснювальних заходів для суб’єктів господарювання всіх форм власності. На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20 про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами, фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області продовжують цикл відповідних інформаційно-роз’яснювальних заходів для суб’єктів господарювання всіх форм власності.

Так, на базі Ніжинської міської ради було проведено семінар-нараду з роботодавцями міста за участю представників Головного управління ДФС у Чернігівській області, Головного управління Пенсійного фонду України у Чернігівській області, Чернігівського обласного центру зайнятості, Головного управління Держпродспоживслужби у Чернігівській області, управління соціального захисту Ніжинської міськради.

Під час спілкування із представниками суб’єктів господарювання посадовці розповіли про переваги офіційного оформлення трудових відносин для працюючої людини, роз’яснили негативні наслідки і види відповідальності за використання незадекларованої праці, підкреслюючи, що неоформлений офіційно працівник залишається без права на отримання соціальних пільг та виплат, гарантованих державою, особливо при нарахуванні пенсії та здійсненні перерахунків пенсій надалі.

Також увага присутніх зверталася на питання дотримання гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

 

На запитання учасників заходу надавалися ґрунтовні кваліфіковані роз’яснення і практичні поради, вручалися інформаційно-методичні матеріали – брошури, буклети й пам’ятки, розроблені інспекторами Управління.

Увага! Змінено розміри штрафів та процедуру їх накладення

Законом України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 12.12.2019 № 378-ІХ, який набув чинності 02.02.2020, внесені зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України). Ці зміни передбачають зміну підходу до процедури накладення фінансових санкцій та зміну їх розмірів. Законом України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 12.12.2019 № 378-ІХ, який набув чинності 02.02.2020, внесені зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України). Ці зміни передбачають зміну підходу до процедури накладення фінансових санкцій та зміну їх розмірів.

Так, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків відповідно до абзацу другого частини другої статті 265 КЗпП України тягне за собою штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення (до внесення змін розмір становив 30 мінімальних зарплат), а до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження.

 

Передбачена додаткова відповідальність у разі вчинення порушення, передбаченого абзацом другим частини другої статті 265 КЗпП України, повторно протягом двох років з дня виявлення порушення – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.

 

Зменшений розмір штрафу за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці з десяти розмірів мінімальної заробітної плати до двох за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.

 

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», передбачає штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, застосовується попередження.

 

Недопущення до проведення контрольного заходу з питань виявлення неоформлених трудових відносин передбачає штраф у шістнадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

 

За порушення інших вимог законодавства про працю передбачений штраф за кожне таке порушення у розмірі мінімальної заробітної плати та доповнено відповідальністю за повторне вчинення порушення у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення.

 

Зміни також передбачають можливість зменшення витрат на сплату штрафів у разі сплати юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, яка використовує найману працю, 50 відсотків розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю.

 

У разі виконання припису центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та усунення виявлених порушень, передбачених абзацами четвертим – шостим, дев’ятим частини другої статті 265 КЗпП України, у визначені приписом строки заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються.

 

Заходи щодо притягнення до відповідальності за вчинення порушення, передбаченого абзацами другим, третім, сьомим, восьмим, десятим частини другої статті 265 КЗпП України, застосовуються одночасно із винесенням припису незалежно від факту усунення виявлених при проведенні перевірки порушень.

 

Відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

 

При розгляді справ про накладення штрафних санкцій відповідно до частини другої статті 265 КЗпП України необхідно враховувати прийняте Конституційним Судом України рішення у справі № 1-7/99 від 09.02.1999 за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України.

 

Відповідно до вказаного рішення: «в Конституції України стаття 58 міститься у розділі II «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина», в якому закріплені конституційні права, свободи і обов’язки насамперед людини і громадянина та їх гарантії. Про це свідчить як назва цього розділу, так і системний аналіз змісту його статей та частини другої статті 3 Конституції України».

 

Таким чином, Конституційний Суд України дійшов висновку, що положення частини першої статті 58 Конституції України про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів у випадках, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, стосується лише людини і громадянина (фізичної особи) і не поширюється на юридичних осіб.

 

Відповідно до статті 51 Цивільного кодексу України до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

 

У зв’язку з цим, притягнення до відповідальності за порушення законодавства про працю має здійснюватися відповідно до редакції частини другої статті 265 КЗпП України, яка діяла на день виявлення порушення (підписання акта інспекційного відвідування).

 

Положення нової редакції статті 265 КЗпП України щодо часткової сплати штрафу, зміни його розміру, а також попередження застосовуються до порушень, виявлених після набуття чинності Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України».

 

Щодо складання протоколу про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена частинами першою-четвертою та сьомою статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), стосовно фізичної особи – підприємця, який використовує найману працю та є платником єдиного податку першої – третьої групи, слід зазначити наступне.

Адміністративна відповідальність за порушення вимог законодавства про працю передбачена статтею 41 КУпАП. Отже, частиною другою статті 265 КЗпП України і частиною третьою статті 41 КУпАП передбачено відповідальність для фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, у вигляді штрафу, за порушення законодавства про працю.

 

Штраф за частиною другою статті 265 КЗпП України є фінансовою санкцією, яка накладається постановою уповноваженої посадової особи Держпраці, що може бути оскаржена в судовому порядку, а штраф за статтею 41 КУпАП є адміністративною відповідальністю і накладається згідно із рішенням суду за результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення.

 

Таким чином, до затвердження в установленому порядку форми попередження фінансові санкції, передбачені абзацами другим та шостим частини другої статті 265 КЗпП України, не застосовуються, що не виключає обов’язку інспектора праці направляти протокол про адміністративне правопорушення на розгляд до суду.

 

Щодо проведення інспекційних відвідувань за зверненнями громадян, які надійшли на розгляд до органів місцевого самоврядування.

 

Частиною першою статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон № 877) передбачено, що однією з підстав для здійснення позапланових заходів є звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.

 

Таким чином, у разі надходження до органів місцевого самоврядування (далі – ОМС) звернення працівника про порушення щодо нього законодавства про працю з питань, що віднесені до повноважень ОМС, крім питань виявлення неоформлених трудових відносин, для проведення інспекційного відвідування необхідно погодження Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

 

Для одержання такого погодження ОМС надсилає копію звернення працівника із супровідним листом до територіального органу Держпраці, який у свою чергу в встановленому порядку направляє це звернення до Держпраці. У разі одержання погодження, воно направляється до територіального органу Держпраці для передачі ОМС.

 

Погодження на проведення інспекційного відвідування за зверненням працівника надається тільки у випадку, якщо працівник звертається щодо порушення своїх особистих трудових прав.

 

Також наголошуємо, що інспекційні відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин проводяться відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 823 із змінами. Інспекційні відвідування з інших питань проводяться у порядку, встановленому Законом № 877.

Колектив геріатричного пансіонату консультували з питань охорони праці, гігієни та умов праці

У рамках превентивної інформаційно-роз’яснювальної роботи з колективами підприємств, установ і організацій Чернігівщини усіх форм власності фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели семінар-нараду з питань охорони праці, гігієни та умов праці для керівного складу і працівників Чернігівського геріатричного пансіонату. У рамках превентивної інформаційно-роз’яснювальної роботи з колективами підприємств, установ і організацій Чернігівщини усіх форм власності фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели семінар-нараду з питань охорони праці, гігієни та умов праці для керівного складу і працівників Чернігівського геріатричного пансіонату.

Учасникам заходу були надані роз’яснення низки питань охорони праці та промислової безпеки. Зокрема, представники Управління Держпраці у Чернігівській області довели основні вимоги нормативно-правових актів з охорони праці та виробничих інструкцій стосовно якісного прийняття зміни й безпечної експлуатації ліфта лікарняного.

Безпосередньо на прикладі одного з ліфтів закладу розглянули дії ліфтерів під час прийняття зміни, звертаючи увагу працівників на порядок перевірки пристроїв безпеки ліфта, відпрацювали на практиці дії ліфтера в аварійних ситуаціях, проаналізували типові помилки.

Учасники семінару-наради розглянули особливості організації та проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року. Розглянуто порядок визначення категорії працівників, які підлягають періодичному медичному огляду, складання Акту визначення категорій працівників та складання поіменних списків працівників.

Обговорили також порядок та терміни проведення атестації робочих місць за умовами праці; надання працівникам пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці. Представники Управління наголосили на актуальності атестації робочих місць за умовами праці, звернули увагу на наслідки, які можуть виникнути внаслідок її не проведення, на види пільг та компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці.

 

Наприкінці заходу посадовці у форматі вільного спілкування відповіли на поставлені працівниками закладу запитання, надали кваліфіковані роз’яснення та практичні рекомендації.


 

 

Продовжується робота онлайн-приймальні Голови Державної служби України з питань праці

У 2020 році Державна служба України з питань праці продовжує проведення онлайн-прийомів громадян. Упродовж року заявники з різних областей нашої країни мають змогу отримати кваліфіковану консультацію, поради та відповіді на свої запитання безпосередньо від Голови Держпраці за допомогою скайп-зв’язку без витрати часу та коштів на приїзд до столиці. У 2020 році Державна служба України з питань праці продовжує проведення онлайн-прийомів громадян. Упродовж року заявники з різних областей нашої країни мають змогу отримати кваліфіковану консультацію, поради та відповіді на свої запитання безпосередньо від Голови Держпраці за допомогою скайп-зв’язку без витрати часу та коштів на приїзд до столиці.

Онлайн-прийом громадян, які проживають на території Чернігівської області, проводитиметься Головою Держпраці у грудні 2020 року. Запис на онлайн-прийом можна зробити в Управлінні Держпраці у Чернігівській області за телефоном: (0462) 677-509.

 

Онлайн-прийом дозволяє не тільки отримати кваліфіковану та обґрунтовану відповідь на суперечливі запитання, а й дізнатися практичні рекомендації, як вирішити ту чи іншу проблемну ситуацію у найкоротші терміни.

Працівників Чернігівської районної лікарні консультували з питань атестації робочих місць

Регулювання відносин між роботодавцем і працівниками у реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах є основною метою атестації робочих місць за умовами праці. Відповідно, системна інформаційно-роз’яснювальна робота у цьому напрямку становить одну з невід’ємних складових діяльності Управління Держпраці у Чернігівській області. Регулювання відносин між роботодавцем і працівниками у реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах є основною метою атестації робочих місць за умовами праці. Відповідно, системна інформаційно-роз’яснювальна робота у цьому напрямку становить одну з невід’ємних складових діяльності Управління Держпраці у Чернігівській області.

Зокрема, фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області провели семінар-нараду щодо організації роботи з питань гігієни та умов праці для керівників і медичного персоналу комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня».

 

Під час заходу посадовці довели працівникам вимоги чинного законодавства стосовно проведення атестації робочих місць за умовами праці, надали роз’яснення щодо порядку й термінів її проведення, повноважень атестаційної комісії та формування її складу. Роз’яснили порядок надання працівникам пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, а також питання реалізації права працівника на пільгову пенсію та порядок її призначення.

 

Увагу медиків посадовці звернули на якість проведення атестації робочих місць за умовами праці, правильність застосування Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, Переліків робіт із особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці, та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких надаються пільги та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці.

 

Також учасники семінару-наради отримали відповідні методичні матеріали, що містять основну інформацію із зазначених питань, контактну інформацію Управління Держпраці у Чернігівській області.

 

Фахівці Управління неодноразово наголошували на актуальності атестації, на наслідках, які можуть виникнути у зв’язку з її не проведенням, наголошували на тому, що результати атестації є основою для вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», інших пільг та компенсацій, а також є необхідним для розроблення і реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів (включаючи і колективний договір) щодо покращання умов трудової діяльності.

Повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки

Управління Держпраці у Чернігівській області інформує споживачів нехарчової продукції, суб’єктів господарювання усіх форм власності про «Порядок подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції», органам державного ринкового нагляду (далі – Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1401 (далі – Постанова). Управління Держпраці у Чернігівській області інформує споживачів нехарчової продукції, суб’єктів господарювання усіх форм власності про «Порядок подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції», органам державного ринкового нагляду (далі – Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1401 (далі – Постанова).

 

Порядок визначає механізм подання суб’єктами господарювання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду та випадки, коли таке повідомлення не подається.

 

Якщо виробникам або розповсюджувачам продукції стало відомо або повинно бути відомо на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони ввели в обіг/розповсюдили, становить ризики для споживачів (користувачів), несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції, вони зобов’язані протягом двох робочих днів повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду, в тому числі про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції, за формою згідно з додатком до Постанови.

 

Відповідно до статті 7 Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції. Звернення громадян повинні бути оформлені відповідно до статті 5 Закону України „Про звернення громадян”.

 

У зверненні має бути зазначено: назва підприємства (організації), суб’єкта господарювання, його адреса (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина), контактний номер телефону, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано відповідальною особою, заявником (заявниками), із зазначенням дати.

 

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

 

Разом з цим, споживачі (користувачі) не позбавлені права повідомляти органи державного ринкового нагляду про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки (зокрема, відсутність знаку відповідності технічним регламентам). Повідомлення, що містить інформацію про вид продукції та її виробника або розповсюджувача дає змогу ідентифікувати продукцію, що не відповідає встановленим вимогам безпеки.

 

Повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки та звернення можна направити поштою, принести особисто або надіслати на електронну скриньку.

 

Адреса: 14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, буд 39, каб. 802

e-mail: 25cn@dsp.gov.ua

            rnchernigiv@ukr.net

            zvern.rn@gmail.com

База небезпечних товарів UVAGA.GOV.UA працює у тестовому режимі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України запустило всеукраїнську базу небезпечної нехарчової продукції «Увага». Тут можна перевірити, чи безпечна та чи інша продукція. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України запустило всеукраїнську базу небезпечної нехарчової продукції «Увага». Тут можна перевірити, чи безпечна та чи інша продукція.

 

База включає різні товарні категорії: промислові вироби та обладнання, паливо, медичні вироби, мийні засоби, піротехнічні вироби, дитячі іграшки, засоби вимірювальної техніки, будівельні вироби та матеріали, транспортні засоби та запчастини, електричне та електронне обладнання, інше.

Крім того, на сайті всеукраїнської бази небезпечної нехарчової  продукції «Увага» можна дізнатися, як купувати товари он-лайн безпечно, що робити в разі придбання небезпечної продукції, куди звертатися в разі порушення прав покупця.

На сайті також вказані контактні дані всіх органів ринкового нагляду та сфери їх повноважень.

Нагадаємо,  що Держпраці здійснює контроль за:

 • ліфтами;
 • засобами індивідуального захисту (каски, рукавички, респіратори, монтажні пояси, маски зварника тощо);
 • машинами та устаткуванням (кутові шліфмашини, шуруповерти, ланцюгові пили, дрилі, перфоратори, станки, ланцюги, канати, текстильні стрічки, призначені для підйомних робіт, пристрої безпеки, циркулярні пили, стругальні деревообробні машини тощо)
 • обладнанням, що працює під тиском (котли, вогнегасники, компресори тощо);
 • простими посудинами, що працюють під тиском;
 • рухомим обладнанням, що працює під тиском;
 • вибуховими матеріалами промислового призначення;
 • обладнанням та захисними системами призначеними для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах;
 • канатними дорогами для перевезення пасажирів;
 • знаками безпеки та захисту здоров'я працівників (знаки заборони та пожежної безпеки, попереджувальні, зобов’язувальні та рятувальні знаки).

Наразі сайт працює в тестовому режимі.

Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням: https://uvaga.gov.ua/uk

Триває інформаційна кампанія у сфері детінізації праці

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20 про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами, фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області продовжують цикл відповідних інформаційно-роз’яснювальних заходів для суб’єктів господарювання всіх форм власності. На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20 про вжиття заходів щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами, фахівці Управління Держпраці у Чернігівській області продовжують цикл відповідних інформаційно-роз’яснювальних заходів для суб’єктів господарювання всіх форм власності.

Цільовими об’єктами уваги посадовців є підприємства сфери торгівлі, послуг, громадського харчування, заклади тимчасового розміщування. Саме вони, за словами інспекторів праці, є одними з найбільш ризикових в контексті неоформленої праці.

 

Керівництвом Управління Держпраці у Чернігівській області проводяться відповідні робочі наради, під час яких проводиться поточний моніторинг ефективності превентивних заходів, кількісні та якісні показники і подальші напрямки зазначеної роботи.

 

Упродовж останньої декади січня фахівці Управління активно відвідують суб’єктів господарювання, інформуючи про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин, надають роз’яснення переваг офіційного оформлення трудових відносин для працюючої людини, негативних наслідків і видів відповідальності за використання незадекларованої праці.

 

До проведення інформаційних заходів залучаються представники органів місцевого самоврядування, яким делеговані повноваження здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, Державної податкової служби, Пенсійного фонду, Державної служби зайнятості, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, місцевих державних адміністрацій, профспілкових організацій та інших органів.

 

Результати проведеної роботи стануть ґрунтовною основою для планування та реалізації аналогічних заходів в інших ризикованих сферах господарювання.